GIL OZEN

body mind & soul studio

KARLOVY VARY

reception

recepce_var2_02
recepce_var2_01
recepce_var1_01
textury_recepce

classic massage - dark 

classic_massage1_01
304_1_SOGGETTO_29
classic_massage1_03
classic_massage1_04
classic_massage1_02
classic_massage1_6c

classic massage - light

textury_recepce2
classic_massage2_01
classic_massage2_02
classic_massage2_03
304_1_SOGGETTO_29

japanese massage

japan_massage04
japan_massage03

pool

bazen_var2_03
bazen_var2_02
bazen_var2_01
bazen_var2_06b
bazen_var2_09
bazen_var2_10

hammam

hammam_var4_04
hammam_var4_05
hammam_var4_07b
hammam_var4_08

relax room

relax_var3_01
relax_var3_02
relax_var3_04
relax_var3_05
relax_var3_03

© 2016